Privacybeleid

Privacybeleid Tinasdraadjeenzo 20220918
PDF – 71,8 KB 172 downloads

Privacybeleid Tina's Draadje & zo

 

https://www.tinasdraadjeenzo.nl

Inhoudsopgave

Over ons privacybeleid. 2

Beoordelingen. 2

Over de gegevensverwerking. 2

Webwinkelsoftware. 2

Webhosting. 3

E-mail en mailinglijsten. 3

Payment processors. 3

Verzenden en logistiek. 4

Facturatie en boekhouden. 4

Doel van de gegevensverwerking. 4

Algemeen doel van de verwerking. 4

Automatisch verzamelde gegevens. 4

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek. 4

Bewaartermijnen. 5

Uw rechten. 5

Inzagerecht 5

Rectificatierecht 5

Recht op beperking van de verwerking. 5

Recht op overdraagbaarheid. 5

Recht van bezwaar en overige rechten. 5

Cookies. 6

Google Analytics. 6

Cookies van derde partijen. 6

Wijzigingen in het privacybeleid. 6

Over ons privacybeleid

Tina's Draadje & zo geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig

hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij

over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor

commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten

dienstverlening van Tina's Draadje & zo. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is

11/11/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande

versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze

gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met

derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en

hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot

de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor

privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Beoordelingen

WebwinkelKeur
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

 

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke

beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

Webwinkelsoftware

 

JouwWeb

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van JouwWeb. Persoonsgegevens die u ten behoeve van

onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. JouwWeb heeft

toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit

gebruiken voor een ander doel. JouwWeb is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben

gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen

bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. JouwWeb maakt gebruik

van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er

worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. JouwWeb behoudt zich het recht voor

om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te

verbeteren.

 

 

 

Webhosting

 

JouwWeb

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van JouwWeb. JouwWeb verwerkt persoonsgegevens

namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens

verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. JouwWeb heeft

passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik

van uw persoonsgegevens te voorkomen. JouwWeb is op grond van de overeenkomst tot

geheimhouding verplicht.

 

E-mail en mailinglijsten

 

SendinBlue

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met SendinBlue. SendinBlue zal uw naam en e-mailadres

nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is

verzonden ziet u de unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer.. SendinBlue zal uw

naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die

geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen

e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig

verminderen! Uw persoonsgegevens worden door SendinBlue beveiligd verzonden, opgeslagen en

ontsloten. SendinBlue maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk

maken of e-mails worden geopend en gelezen. Daarnaast verwerkt SendinBlue informatie over u als

ontvanger en de onderwerpregel van e-mails voor het verbeteren van de kwaliteit van de

dienstverlening, deze gegevens worden 30 dagen bewaard. SendinBlue behoudt zich het recht voor om

uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan

informatie met derden te delen.

 

JouwWeb

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van JouwWeb. Deze

partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en

corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. JouwWeb heeft geen toegang tot

ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

 

Payment processors

 

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het

platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens

zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische

maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw

gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan

(geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met

betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de

onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw

gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

 

 

Verzenden en logistiek

 

PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken

gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk

dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens

alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers

inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

DHL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken

gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat

wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten

behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt,

stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

DPD

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken

gebruik van de diensten van DPD voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk

dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DPD delen. DPD gebruikt deze gegevens alleen

ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DPD onderaannemers inschakelt,

stelt DPD uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

Facturatie en boekhouden

 

e-boekhouden.nl

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van eboekhouden.

  1. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw

bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw

persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. e-boekhouden.nl is tot

geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. e-boekhouden.nl gebruikt uw

persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

 

Doel van de gegevensverwerking

 

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het

doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw

gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens

om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor

expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan

boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot

geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke

verplichting.

 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze

dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en

besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Tina's Draadje & zo op grond van een wettelijke verplichting worden

gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van

overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons

binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

 

 

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren

totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft

zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve

verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij

dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang

meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

 

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde

rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen

u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen

wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds

bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post

wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van

afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde

gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare

gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een

klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op

een verkeerde manier gebruiken.

 

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw

persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze

contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw

verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens

met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de

categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

 

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw

persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan

onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.

Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de

gegevens zijn aangepast.

 

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon

of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze

contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw

verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de

gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 

 

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw

persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met

die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een

reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres

afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door

andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval

de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet

langer kan worden gegarandeerd.

 

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw

persoonsgegevens door of in opdracht van Tina's Draadje & zo. Als u bezwaar maakt zullen wij

onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw

bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u

ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet

aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw

gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is,

neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

 

Cookies

 

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de

“Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe

bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en

regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen

deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets

interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie

voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en

producten.

 

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in

deze privacyverklaring.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd

de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds

verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de

hoogte.

 

Contactgegevens

Tina's Draadje & zo

Petrus Planciusstraat, 5 3902HX Veenendaal Nederland

Email: info@tinasdraadjeenzo.nl

Telefoon: +31 (0) 630 163 039

 

Contactpersoon voor privacyzaken

M.C. Teunissen